Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe, stan na 04.2021 r.

 1.

1.1 Nasze dostawy i usługi są realizowane wyłącznie w oparciu o poniższe warunki.
1.2 Warunki odbiegające od nich obowiązują wyłącznie za naszym pisemnym potwierdzeniem.
1.3 Nasze warunki dotyczą również przyszłych transakcji bez konieczności ich osobnego ponownego uzgadniania.

2.

2.1 Nasze oferty nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy.
2.2 Terminy dostaw, ceny stałe oraz pozostałe gwarantowane cechy produktów mogą wejść w życie wyłącznie za naszą pisemną zgodą.
2.3 Niezawinione przez nas opóźnienia dostaw uprawniają nas do przesunięcia terminów dostaw o czas zaistniałego opóźnienia bądź odstąpienia od umowy.
2.4 Oferowane przez nas ceny są cenami netto, do których należy doliczyć ustawową kwotę podatku VAT obowiązującą w dniu wysyłki.
2.5 Potrącenia z tytułu skonta nie są dopuszczalne. Będziemy się w późniejszym terminie domagać zwrotu nieuprawnionych potrąceń z tytułu skonta.

3.

3.1 Za wady dostarczanych przez nas towarów i usług ponosimy odpowiedzialność cywilną z wyłączeniem dalszych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych i z tytułu szkód następczych w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), o ile wada taka nie zostanie nam niezwłocznie wskazana na piśmie.

4.

4.1 Wszystkie dostarczone towary objęte są wyłącznie rozszerzonym bądź wydłużonym zastrzeżeniem własności.
4.2Prawo własności do dostarczanych przedmiotów przechodzi na kupującego dopiero wtedy, gdy ureguluje on wszelkie roszczenia wynikające z istniejących stosunków handlowych z naszą firmą.
4.3 Jeśli kupujący wcześniej zbędzie dostarczone towary, przenosi on tym samym na naszą rzecz wszelkie roszczenia wynikające z ich zbycia wobec swoich klientów w wysokości przysługujących nam roszczeń.
4.4 Towar konsygnowany należy oznaczyć jako naszą własność i magazynować oddzielnie.
4.5. Odbiorca naszego towaru lub usług ma obowiązek niezwłocznego informowania nas o wszelkich działaniach osób trzecich zagrażających naszym prawom (zajęciach itp.).

5.

5.1 Koszty dodatkowe z tytułu zmian wprowadzanych w późniejszym czasie do udzielonego nam zlecenia ponosi zamawiający.

6.

6.1 Obowiązuje prawo niemieckie.
6.2 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Dorsten.

 

 

Uzupełnienie naszych Ogólnych warunków handlowych w odniesieniu do usług (np. montaż, konserwacja i naprawy)

Stan na 04.2021 r.

1. Współdziałanie klienta

1.1 Zleceniodawca zapewnia na swój koszt i ryzyko możliwość wykonywania prac przez personel zleceniobiorcy. Udostępnia on takim pracownikom, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i innych środków zaradczych, niezbędne pomoce i udziela koniecznego wsparcia osobiście bądź przez swojego pełnomocnika.
1.2 Zleceniodawca powinien zapewnić, w sposób terminowy i prawidłowy, dostępność urządzeń i warunków niezbędnych do wykonania prac przez zleceniobiorcę. Koszty i ryzyko związane z wykonywaniem instalacji i pozostałych prac z tym związanych ponosi w każdym wypadku Zleceniodawca. Należą do nich:

a. Pouczenie naszego personelu w sprawie szczególnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i zapewnienie odpowiedniego nadzoru.
b. Udostępnienie urządzeń technicznych oraz pomocy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za pomoce.
c. Udostępnienie stanowiska pracy zapewniającego ochronę przed czynnikami pogodowymi na okres świadczenia usług (np. montaż lub naprawa) z oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem elektrycznym i możliwością pracy z palnikiem (spawanie i cięcie). Zastrzegamy sobie prawo wystawienia zleceniodawcy faktury ujmującej poniesione przez nas niezbędne nakłady dodatkowe.
d. Czyszczenie pojazdu przed rozpoczęciem prac. W pojeździe nie może znajdować się przylegający brud. Zastrzegamy sobie prawo wystawienia zleceniodawcy faktury ujmującej poniesione przez nas niezbędne nakłady związane z czyszczeniem.
e. Uszczelki na oknach i drzwiach pojazdu muszą znajdować się w stanie bez zarzutu. Do uszczelnienia kabiny stosuje się materiały uszczelniające tworzące możliwie neutralne spojenie i które mają możliwie niewielki wpływ na otoczenie.
f. Udostępnienie pomieszczeń socjalnych (z ogrzewaniem, oświetleniem, możliwością prania i urządzeniami sanitarnymi) oraz apteczką.

1.3 Zleceniodawca musi zapewnić możliwość przystąpienia do prac bezpośrednio po przybyciu i ich kontynuowania bez zakłóceń aż do ich odbioru.

2. Cena i płatność

2.1 Jeśli wartość usług dowolnego typu przekracza 5000 euro, zleceniobiorca może zażądać płatności zaliczkowej.
2.2 Koszty materiałów będą fakturowane według cen obowiązujących w danym dniu.
2.3 Jeśli rozliczenie następuje w oparciu o godziny robocze, obowiązuje wymiar czasu pracy wynoszący 40 godzin tygodniowo lub 8 godzin dziennie w odniesieniu do czasu poświęconego na pracę, czas oczekiwania i podróży oraz czas niezbędny na codzienne przejazdy pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania.
2.4 Stawka wynagrodzenia za dwie pierwsze nadgodziny w danym dniu, jak również dwie pierwsze godziny pracy w sobotę, jest wyższe o 25%. Stawka wynagrodzenia za trzecią i każdą kolejną nadgodzinę w dniu roboczym i w sobotę jest wyższa o 50%.
2.5 Praca w niedziele oraz dni świąteczne możliwa jest wyłącznie w szczególnych wypadkach i na specjalnych warunkach. Zadania przeznaczone do realizacji będą wykonywane zarówno przez personel firm zewnętrznych, jak i własny.
2.6 Koszty przejazdu rozliczane są za każdy kilometr przejechany samochodem prywatnym lub służbowym. Każdy inny rodzaj przejazdu będzie rozliczany za okazaniem odpowiedniego pokwitowania.
2.7 W przypadku zleceń, które nie wymagają noclegu, naliczamy dietę godzinową, przy zleceniach wymagających noclegu – dietę dzienną. Jeśli rzeczywiste koszty noclegu przekraczają stawkę diety dziennej, do rozliczenia niezbędne będzie przedstawienie odpowiedniego pokwitowania.

3. Niewykonalne prace montażowa, konserwacyjne lub naprawcze

3.1 Wykonane usługi, do których wymaga się kosztorysu lub oferty, fakturowane są na rzecz zleceniodawcy w oparciu o odpowiednie pokwitowanie.
3.2 Jeśli prace nie zostaną wykonane z przyczyn, które można przypisać zleceniodawcy, zostaną one zafakturowane na rzecz zleceniodawcy w oparciu o odpowiednie pokwitowanie. Do wskazanych przyczyn mogą należeć:

a. Zgłoszonej usterki nie można odtworzyć.
b. Nie ma możliwość nabycia części zamiennych.
c. Ustalony termin nie został dotrzymany przez klienta.
d. Zlecenie zostało stornowane lub zmienione przez klienta w okresie krótszym niż 24 godziny przed ustalonym terminem lub w czasie wykonywania prac.

3.3 W przypadku braku możliwości wykonania usługi, przedmiot montażu zostanie przywrócony do stanu pierwotnego wyłącznie na wyraźne życzenie i koszt klienta, chyba że prace nie były konieczne do zrealizowania pierwotnego zamówienia.
3.4 Jeżeli wykonanie usługi nie jest możliwe, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przedmiotu montażu, naruszenie obocznych zobowiązań umownych oraz szkody poza przedmiotem montażu, niezależnie od przyczyny prawnej przytoczonej przez klienta.

4. Terminy i opóźnienia

4.1 Informacje o czasie montażu i naprawy są oparte na szacunkach i dlatego nie są wiążące.
4.2 Wiążące terminy można ustalić tylko wtedy, gdy znany jest rodzaj i zakres prac przy przedmiocie montażu.
4.3 Dodatkowe zamówienia złożone w późniejszym terminie odpowiednio wydłużają czas montażu lub naprawy.
4.4 Wiążący termin uznaje się za dotrzymany, gdy przedmiot montażu lub naprawy w momencie odbioru przez klienta jest gotowy do uruchomienia próbnego.
4.5 W przypadku opóźnienia montażu spowodowanego siłą wyższą lub wystąpieniem okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, termin montażu lub naprawy ulega przedłużeniu.
4.6 Jeżeli klient dozna szkody w wyniku opóźnienia w przypadku wiążącego terminu montażu lub naprawy, może on się domagać się odszkodowania za opóźnienie w wysokości 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5,0% całkowitej ceny za daną usługę montażu lub naprawy.
4.7 Jeżeli zleceniobiorca nie dotrzymuje terminu wykonania usługi, wówczas klient ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy poza wyjątkowymi sytuacjami określonymi w ustawie. Klient musi skorzystać z tego prawa w stosownym terminie, występujące o nie na drodze pisemnej.

5. Odbiór i roszczenia z tytułu braków

5.1 Niezwłocznie po wykonaniu usługi (montaż, naprawa itp.) klient zobowiązany jest do jej odbioru.
5.2 Zleceniobiorca jest zobowiązany do usunięcia wad, które są niezgodne z umową, chyba że wada nie jest nieistotna dla klienta lub jest spowodowana okolicznością leżącą po stronie klienta.
5.3 Klient nie może odmówić odbioru z powodu nieistotnej wady.
5.4 Jeżeli odbiór opóźni się nie z winy zleceniobiorcy, odbiór uważa się za dokonany po upływie 10 dni roboczych.
5.5 Wraz z odbiorem montażu lub naprawy odpowiedzialność za widoczne wady przestaje obowiązywać.
5.6 Po odbiorze montażu lub naprawy zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność przy wyłączeniu wszelkich innych roszczeń klienta. Odpowiedzialność polega na usunięciu wad. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego zgłoszenia zleceniobiorcy stwierdzonych braków.
5.7 Jeżeli klient lub osoba trzecia dokona zmian w dostarczonym urządzeniu bez zgody zleceniobiorcy, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikające.
5.8 Tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub zagrożenia nieproporcjonalnie dużymi szkodami klient ma prawo, biorąc pod uwagę odpowiedni dla zleceniobiorcy termin, do samodzielnego usunięcia wady lub dokonania tego przez osoby trzecie i żądania zwrotu kosztów od zleceniobiorcy.
5.9 Zleceniobiorca ponosi koszty usunięcia uzasadnionych braków, o ile nie powoduje to nieproporcjonalnego obciążenia.

6. Odpowiedzialność i jej wyłączenie

6.1 Zleceniobiorca odpowiada za uszkodzenie przedmiotu usługi tylko do wysokości uzgodnionej ceny za usługę. Zleceniobiorca może wybrać naprawę, dostawę lub wymianę na własny koszt.
6.2 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody poza przedmiotem samej usługi, bez względu na przyczynę prawną, tylko w przypadku

a. zamiaru,
b. rażącego niedbalstwa ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa lub zakładu,
c. zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia,
d. braków, które podstępnie przemilczał,
e. szkód mieszczących się w zakresie gwarancji,
f. o ile istnieje odpowiedzialność za szkody majątkowe na przedmiotach używanych prywatnie zgodnie z niem. ustawą o odpowiedzialności za produkt.

6.3  W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych zleceniobiorca odpowiada również za rażące niedbalstwo ze strony pracowników na niekierowniczych stanowiskach oraz za lekkie niedbalstwo. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność ogranicza się do typowych umownych i racjonalnie przewidywalnych szkód. Inne roszczenia wyklucza się.
6.4 Wszelkie roszczenia klienta wygasają po 12 miesiącach od wykonania usługi.

 

 

 

 

 

 

Podobne pliki do pobrania

Warunki

Udostępnij tę stronę

kontakt

Nazwisko * 

info 

Wiadomość 

Kontakt

Hauser Umwelt-Service GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 5
46282 Dorsten
Telefon +49 2151 / 510811
Fax  + 492151 / 541042
E-Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.